REGULAMIN WSPÓŁPRACY DYSTRYBUCYJNEJ BABY&TRAVEL

Słowniczek:

Cennik – aktualne ceny podane przy produktach na stronie internetowej Dystrybutora – www.strefab2b.babyandtravel.pl.

Partner – podmiot będący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego użytkownik Serwisu Partnera, który ukończył rejestrację w Serwisie Partnera i posiada aktywne Konto Partnera;

Kodeks Cywilny – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

Konto Partnera – indywidualne konto utworzone w wyniku rejestracji konta w Serwisie Partnera;

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Dystrybutora;

Serwis Partnera – serwis znajdujący się na Stronie Internetowej, za pośrednictwem, którego Partner może korzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Dystrybutora określonych w niniejszym Regulaminie;

Strona Internetowa – www.strefab2b.babyandtravel.pl i www.b2b.babyandtravel.pl;

Towar – przedmiot lub przedmioty prezentowane na stronie www.strefab2b.babyandtravel.pl oferowane do sprzedaży przez Dystrybutora;

Zamówienie – oświadczenie woli Partnera, dokonane przez Stronę Internetową, określające w szczególności rodzaj i liczbę wybranego Towaru;

Dystrybutor – BABY&TRAVEL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-530) przy ulicy Jerzmanowskiej 22, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000623746 NIP:8943080347, REGON:364736182, BDO: 000443118. Dystrybutor jest importerem i dystrybutorem na terenie Polski Towarów znaczących producentów światowych, zwanych dalej „marką”, takich jak: b.box, Grimm’s, Wobbel, Potette Plus, Pura;

Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 344).  

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin, będący regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Dystrybutora przy użyciu Strony Internetowej lub Serwisu Partnera, a w szczególności:
 • rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę;
 • warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
 • wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu Partnera;
 • zakaz dostarczania przez Partnerów treści o charakterze bezprawnym;
 • warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży oraz składania Zamówień;
 • tryb postępowania reklamacyjnego;
 • zasady płatności oraz dostarczania i odbierania Towaru.
 1. W stosunkach między Dystrybutorem i Partnerem nie stosuje się paragrafów 1-3 Art. 66 1 Kodeksu Cywilnego. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z przyjęciem przez Partnera postanowień zdania poprzedzającego.

§2 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę

 1. Na Stronie Internetowej lub przy użyciu Serwisu Partnera Dystrybutor:
 • prezentuje Partnerom Towar;
 • udostępnia Serwis Partnera;
 • zamieszcza informacje dotyczące świadczonych usług;
 • zamieszcza dane kontaktowe oraz wszelkie dane niezbędne do realizowania płatności;
 • udostępnia Partnerowi: Regulamin, politykę prywatności, oświadczenie dotyczącego wyrażenia zgody przez Partnera na wystawianie i przesyłanie przez Dystrybutora faktur za zakupiony Towar w formie elektronicznej oraz katalog DropBox;
 • umożliwia korzystanie z Konta Partnera;
 • przyjmuje i realizuje Zamówienia.
 1. Rejestracja w Serwisie Partnera oraz utworzenie Konta Partnera umożliwia Partnerowi:
 • składanie Zamówień;
 • wgląd do historii Zamówień i danych w Konta Partnera;
 • dostęp do dokumentów sprzedaży.
 1. Rejestracja w Serwisie Partnera, składanie Zamówień oraz podejmowanie wszelkich innych czynności związanych z korzystaniem z Serwisu Partnera lub świadczeniem usług przez Dystrybutora odbywa się są poprzez wypełnienie oraz zatwierdzenie odpowiednich formularzy elektronicznych w Serwisie Partnera, w drodze wymiany wiadomości e-mail lub w inny sposób określony niniejszym Regulaminem.

§3 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Dystrybutorem lub do korzystania z Serwisu Partnera

Do współpracy z Dystrybutorem lub korzystania z Serwisu Partnera niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:

 1. Komputer wyposażony w system operacyjny umożliwiający korzystanie z następujących przeglądarek: Mozilla Firefox, Google Chrome lub Internet Explorer – minimum w wersji 8.0.
 2. Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę Java Script.
 3. Narzędzia do wydrukowania, podpisania i odesłania dokumentów w wersji elektronicznej.

§4 Zakaz dostarczania przez Partnerów treści o charakterze bezprawnym

Zakazane jest dostarczanie Dystrybutorowi lub prezentowanie z wykorzystaniem bądź za pośrednictwem Serwisu Partnera lub w związku z korzystaniem z Serwisu Partnera przez Partnera w jakiejkolwiek formie lub postaci treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:

 • naruszających kogokolwiek dobra osobiste;
 • pozyskanych nielegalnie lub udostępnianych, przetwarzanych lub w jakikolwiek innych sposób wykorzystywanych z naruszeniem praw osób trzecich;
 • stanowiących własność intelektualną osób trzecich (w szczególności objętych ochroną prawa autorskiego lub prawa własności przemysłowej) – bez zgody osób uprawnionych z tego tytułu;
 • takich, których rozpowszechnianie jest zakazane prawem lub może stanowić przestępstwo (w szczególności propagujących faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych);

§5 Warunki zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży i składania Zamówień

 1. Zawarcie umowy sprzedaży następuje poprzez złożenie Zamówienia. W celu złożenia zamówienia Partner podejmuje czynności opisane w niniejszym Regulaminie, a w szczególności:
 • dokonuje rejestracji Konta Partnera poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego który otrzyma drogą mailową oraz przekazuje dane i dokumenty niezbędne dla dokonania rejestracji;
 • wybiera Produkty prezentowane na stronie www.strefab2b.babyandtravel.pl oferowane do sprzedaży przez Dystrybutora;
 • akceptuje zawartość koszyka w tym:
 • ilość, rodzaj i ceny poszczególnych Produktów;
 • koszty dostawy;
 • warunki płatności.
 1. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje dotyczące Towarów obowiązują i są wiążące w brzmieniu, formie i zakresie udostępnionym przez Dystrybutora wg stanu aktualnego w chwili złożenia Zamówienia. W przypadku rozbieżności pomiędzy ogłoszeniami, reklamami, cennikami i innymi informacjami uzyskanymi przez Partnera przed złożeniem Zamówienia, a zamieszczonymi w chwili złożenia Zamówienia na Stronie Internetowej, obowiązują dane zamieszczone na Stronie Internetowej w chwili złożenia Zamówienia.

§6 Założenie Konta Partnera (Rejestracja). Korzystanie z Konta Partnera.

 1. Warunkiem korzystania z Serwisu Partnera jest rejestracja Konta Partnera.
 2. Rejestracja Konta Partnera odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego otrzymanego drogą mailową.
 3. Warunkiem ukończenia procesu rejestracji jest zapoznanie się oraz zaakceptowanie Regulaminu. Partner zostaje poinformowany o pozytywnym zakończeniu rejestracji poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres, z którego skorzystał zgłaszając się do Dystrybutora w celu założeniu mu konta.
 4. Z chwilą otrzymania przez Partnera potwierdzenia założenia Konta Partnera dochodzi do zawarcia pomiędzy Partnerem a Dystrybutorem umowy o korzystanie z Serwisu Partnera na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Logowanie się w Serwisie Partnera odbywa się przy użyciu akronimu firmy Partnera, loginu i hasła do Konta Partnera. Akronim i login są tworzone przez Dystrybutora podczas rejestracji i przesyłane Partnerowi w wiadomości e-mail wraz z informacją o pozytywnym zakończeniu rejestracji. Hasło nadawane jest przez Partnera podczas pierwszego logowania przy wykorzystaniu funkcji przypomnienia hasła dostępnej w panelu logowania.
 6. Zaleca się chronienie hasła i loginu do Konta Partnera przed dostępem osób niepowołanych.
 7. Jeżeli dane Partnera uległy zmianie, Partner powinien zgłosić zmianę tych danych za pośrednictwem Konta Partnera.
 8. Partner może w każdym czasie zakończyć korzystanie z Serwisu Partnera, wypowiadając umowę o korzystanie z Serwisu Partnera poprzez wysłanie Dystrybutorowi wiadomości e-mail na adres info@babyandtravel.pl z wnioskiem o zamknięcie Konta Partnera. Zakończenie korzystania z Serwisu Partnera lub zamknięcie Konta Partnera w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym skutkuje rozwiązaniem umowy o korzystanie z Serwisu Partnera. Partner przyjmuje do wiadomości, iż rozwiązanie umowy o korzystanie z Serwisu Partnera uniemożliwia korzystanie z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu Partnera, w szczególności uniemożliwia składanie Zamówień za pośrednictwem Konta Partnera.
 9. Dystrybutor może w każdym czasie zablokować Partnerowi dostęp do Konta Partnera i możliwość korzystania z Serwisu Partnera lub rozwiązać umowę o korzystanie z Serwisu Partnera ze skutkiem natychmiastowym oraz zamknąć Konto Partnera, jeżeli Partner podczas korzystania z Serwisu Partnera narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub postanowienia Regulaminu.

§7 Dostawa

 1. Dostawa zamówionych Towarów następuje w miejscu określonym przez Partnera podczas składania Zamówienia.
 2. Zamówione Towary wysyłane są przesyłką kurierską.
 3. W przypadku wyboru przez Partnera formy płatności przelewem, zamówione Towary wysyłane są w terminie do siedmiu dni roboczych od zaksięgowania /przyjęcia wpłaty na konto przez Partnera. W przypadku wyboru przez Partnera formy płatności za pobraniem, zamówione Towary wysyłane są w terminie sześciu dni roboczych od daty złożenia Zamówienia.
 4. Koszty dostawy podane są na Stronie Internetowej Dystrybutora.

§8 Ceny Towarów

 1. Wszystkie ceny na Stronie Internetowej są podawane w złotych polskich.
 2. Ceny podane przez Dystrybutora na www.strefab2b.babyandtravel.pl są wiążące dla stron w chwili złożenia Zamówienia.
 3. Dystrybutor zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się na Stronie Internetowej, wycofania poszczególnych Towarów ze sprzedaży, wprowadzania nowych Towarów oraz organizowania czasowych promocji na Towary. Wskazane zmiany nie dotyczą złożonych Zamówień.
 4. Ceny Towarów objętych promocją obowiązują od rozpoczęcia do odwołania akcji promocyjnej lub do wyczerpania zapasów promocyjnych Towarów. Zamówienia złożone przed lub po zakończeniu akcji promocyjnej są realizowane według warunków aktualnych w momencie złożenia Zamówienia.
 5. Akcje promocyjne mogą łączyć się ze sobą.
 6. Ceny Towarów nie obejmują kosztów dostawy. Przy Zamówieniach z przedpłatą powyżej kwoty 1000 zł netto koszty dostawy ponosi Dystrybutor. Przy Zamówieniach poniżej kwoty 1000 zł netto koszty dostawy ponosi Partner. Koszty dostawy wyszczególnione na Stronie Internetowej Dystrybutora.

§9 Rozliczenia

 1. Partner może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
 • przelew bankowy – dokonany na indywidualne konto ING podane w dokumentach sprzedaży;
 • za pobraniem – opłata za Towar dokonywana jest gotówką w momencie doręczenia przesyłki przez kuriera.
 1. Zamówienia opłacane są na podstawie faktury pro-forma.
 2. Po wysyłce towaru wystawiana jest faktura VAT.

§10 Zobowiązania Partnera

 1. Partner zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 2. Partner może dokonywać dalszego obrotu Towarami zakupionymi od Dystrybutora z zastrzeżeniem poniższych ograniczeń:

1) Partner może dokonywać wyłącznie detalicznej sprzedaży Towarów, tj. na rzecz klientów końcowych (konsumentów);

2) Partner nie może prowadzić aktywnej sprzedaży Towarów do klientów spoza terytorium Polski, z zastrzeżeniem pkt 4. W celu uniknięcia wątpliwości przez „aktywną sprzedaż” rozumie się aktywne działania Partnera podejmowane w celu zwiększenia sprzedaży lub pozyskania nowych klientów, polegające w szczególności na prowadzeniu działań reklamowych lub promocyjnych skierowanych do klientów spoza terytorium Polski, a także tworzeniu oddziałów lub organizowaniu centrów dystrybucji poza terytorium Polski;

3) Partner nie może prezentować, reklamować ani oferować na sprzedaż Towarów za pośrednictwem platformy internetowej Amazon;

4) Partner może prezentować, reklamować i oferować na sprzedaż Towary na rynkach zagranicznych wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Dystrybutora, na pisemny wniosek Partnera określający rodzaj Towaru, kraj docelowy oraz okres czasu na jaki zgoda winna zostać wydana..

 1. W przypadku naruszenia któregokolwiek z powyższych zobowiązań przez Partnera, Dystrybutor może:

1) anulować rabaty lub inne przywileje przyznane Partnerowi w całości lub w części;

2) wypowiedzieć Partnerowi udzielone licencje na korzystanie z Materiałów ze skutkiem natychmiastowym;

3) zablokować Partnerowi dostęp do Konta Partnera i możliwość korzystania z Serwisu Partnera;

4) rozwiązać umowę o korzystanie z Serwisu Partnera ze skutkiem natychmiastowym oraz zamknąć Konto Partnera.

 1. W celu uniknięcia wątpliwości, Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za politykę handlową Partnera. Partner samodzielnie i niezależnie ustala i kształtuje ceny sprzedaży Towarów zakupionych u Dystrybutora.

§11 Dane osobowe

Administratorem danych osobowych jest Dystrybutor, tj. BABY&TRAVEL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-530) przy ulicy Jerzmanowskiej 22, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000623746 NIP:8943080347, REGON:364736182. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu składania Zamówień i korzystania z Serwisu Partnera. Partnerowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe zbierane są w celach umożliwiających korzystanie przez Partnera z usług świadczonych przez Dystrybutora, w tym w celach umożliwiających korzystanie z Serwisu Partnera: rejestrację Partnera i składanie Zamówień. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w polityce prywatności na stronie internetowej  www.b2b.babyandtravel.pl.

§12 Reklamacje

 1. Każda reklamacja powinna zostać zarejestrowana w panelu reklamacyjnym jako osobne zgłoszenie niezwłocznie po poinformowaniu o wadzie przez klienta. Panel reklamacyjny znajduje się w strefie klienta na stronie Dystrybutora: strefab2b.babyandtravel.pl .
 2. W przypadku braku możliwości reklamacji przez platformę spowodowanym nieprawidłowym działaniem platformy zgłoszenie należy przesłać drogą mailową wraz z opisem przyczyny reklamacji, danymi kontaktowymi i numerem dokumentu, na podstawie którego Partner dokonał zakupu u Dystrybutora.
 3. Materiały takie jak zdjęcia lub filmy należy przesłać na adres e-mail reklamacje@babyandtravel.pl z numerem zgłoszenia w temacie wiadomości i adresem do odbioru wadliwego produktu w treści.
 4. W przypadku uznania reklamacji na podany w zgłoszeniu adres zostanie odesłany naprawiony produkt po wcześniejszym powiadomieniu o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 5. Produkty, które nie zostaną wyczyszczone i wysuszone przed wysyłką nie będą podlegały reklamacji.
 6. Reklamacje dotyczące rozbieżności w dostawach należy zgłosić w ciągu dwóch dni od otrzymania dostawy.
 7. Inne formy zgłoszeń od wyżej wymienionych nie będą rozpatrywane.
 8. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Dystrybutora w terminie 30 dni od daty wniesienia. O rozpatrzeniu reklamacji Partner zostanie poinformowany drogą mailową.
 9. W przypadku stwierdzenia zasadności złożonej reklamacji, Dystrybutor poinformuje w trybie, o którym mowa w ust. 8 powyżej, o sposobie załatwienia sprawy.
 10. W przypadku uznanej reklamacji Dystrybutor w pierwszej kolejności naprawia produkt. Gdy naprawa nie jest możliwa wymienia go na artykuł wolny od wad lub zwraca cenę w formie przelewu na konto bankowe, z którego Partner dokonał płatności za zamówienie. Naprawiony/nowy produkt zostanie odesłany na adres dostępny w zamówieniu lub wskazany w formularzu reklamacji w ciągu 7 dni od poinformowania o sposobie rozwiązania problemu.
 11. Partnerowi przysługuje prawo zwrotu kosztów przesyłki wadliwego towaru do Dystrybutora wyłącznie w przypadku uwzględnienia reklamacji, pod warunkiem dostarczenia Dystrybutorowi prawidłowo wystawionej przez Partnera Faktury VAT oraz udokumentowania kosztów wysyłki.
 12. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Partner jest zobowiązany odebrać Towar w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o nieuwzględnieniu reklamacji. Jeśli towar nie zostanie odebrany w powyższym terminie, Dystrybutor zwraca towar na koszt Partnera. W takim przypadku obciążenie Partnera kosztami przesyłki wadliwego towaru Partnerowi nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Dystrybutora.

§13 Prawa Autorskie

 1. Partner przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje fakt, iż Dystrybutor udostępnia materiały przeznaczone do prezentacji i sprzedaży produktów w postaci zdjęć, folderów, filmów oraz skróconych opisów produktów (dalej łącznie: „Materiały”) znajdujących się w ofercie handlowej Dystrybutora.
 2. Dystrybutor przekazuje materiały w formie elektronicznej oraz udostępnia zawartość Strony Internetowej na zasadzie licencji niewyłącznej. Przekazywane materiały mogą być wykorzystywane przez Partnera w czasie obowiązywania umowy o korzystanie z Serwisu Partnera w ramach prowadzonej działalności w celu prezentowania, ekspozycji, opisywania Towarów których dotyczą jak również wszelkich innych działań marketingowych i sprzedażowych dotyczących Towarów, z zachowaniem postanowień Regulaminu.
 3. Materiały mogą być utrwalane i zwielokrotniane dowolną techniką oraz rozpowszechniane w tym wyświetlane, odtwarzane, nadawane i reemitowane, a także publicznie udostępniane w taki sposób by każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności przy użyciu Internetu.
 4. Partner uprawniony jest do zamieszczania na materiałach znaku towarowego.
 5. Baby&Travel sp. z o.o. przekazuje Partnerowi materiały do wykorzystania zgodnie z niniejszym oświadczeniem nieodpłatnie.
 6. Akceptacja Regulaminu przez Partnera jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez Dystrybutora, nieodpłatnie, w czasie obowiązywania umowy o korzystanie z Serwisu Partnera, znaku towarowego (logo) Partnera w celu informowania klientów końcowych o możliwości nabywania Towarów u Partnera.

§14 Zmiana Regulaminu

Dystrybutor zawiadomi Partnera o zmianie Regulaminu, przesyłając mu zmieniony Regulamin na adres e-mail podany w Koncie Partnera. Zmiana Regulaminu będzie wiążąca dla Partnera od daty określonej w zawiadomieniu, nie krótszej niż 30 dni od daty wysłania w/w zawiadomienia na adres e-mail podany w Koncie Partnera, chyba że przed tą datą Partner dokona wypowiedzenia umowy o korzystanie z Serwisu Partnera.

§15 Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 2. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Wszelkie treści zawarte na Stronie Internetowej lub w Serwisie Partnera, w szczególności utwory słowne, graficzne, dźwiękowe czy audio-wizualne, są przedmiotem praw własności intelektualnej przysługujących Dystrybutorowi lub innym podmiotom. Treści te chronione są przepisami ustawy z dnia 7 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a korzystanie z nich w jakimkolwiek zakresie oraz celu innym niż określony w Regulaminie wymaga zgody Dystrybutora.